قیمت قیرگونی

256

قیمت اجرای قیرگونی

قیمت قیرگونی تک لایه      هر متر مربع با اجرا                         ۱۰۰۰۰           تومان

قیمت قیرگونی دو لایه       هر متر مربع با اجرا                         ۱۵۰۰۰            تومان

قیمت قیرگونی سه لایه     هر متر مربع با اجرا                         ۲۵۰۰۰            تومان

قیمت قیرگونی و آسفالت یک لایه           با اجرا                       ۱۸۰۰۰            تومان

قیمت قیرگونی و آسفالت دو لایه            با اجرا                       ۲۵۰۰۰             تومان

قیمت قیر کشی خالی رو ی بام            با اجرا                         ۵۰۰۰               تومان

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷            ۰۲۱۷۷۳۹۳۲۸۸