قیمت قیرگونی

قیمت اجرای قیرگونی

قیمت قیرگونی تک لایه      هر متر مربع با اجرا                         ۱۰۰۰۰           تومان

قیمت قیرگونی دو لایه       هر متر مربع با اجرا                         ۱۵۰۰۰            تومان

قیمت قیرگونی سه لایه     هر متر مربع با اجرا                         ۲۵۰۰۰            تومان

قیمت قیرگونی و آسفالت یک لایه           با اجرا                       ۱۸۰۰۰            تومان

قیمت قیرگونی و آسفالت دو لایه            با اجرا                       ۲۵۰۰۰             تومان

قیمت قیر کشی خالی رو ی بام            با اجرا                         ۴۰۰۰               تومان

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷            ۰۲۱۷۷۳۹۳۲۸۸