قیمت قیرگونی وآسفالت باران بام راه

قیمت قیرگونی قیمت قیر گونی و آسفالت

 

قیمت اجرای قیر گونی تک لایه  هر متر                ۸۰۰۰         تومان

قیمت اجرای قیر گونی دو لایه  هر متر                 ۱۲۰۰۰       تومان

قیمت هر متر قیر کشی خالی   هر متر               ۴۰۰۰         تومان

قیمت اجرای قیرگونی سه لایه  هر متر               ۲۱۰۰۰      تومان

قیمت آسفالت به ضخامت یک سانت                   ۴۰۰۰         تومان

قیمت اجرای آسفالت نرمه پشت بام                  ۶۰۰۰         تومان

قیمت آسفالت هر تن با اجرا و اجرت                   ۲۰۰۰۰۰      تومان