قیمت روز انواع ایزوگام

images.jpg 1

قیمت روز انواع ایزوگام

شرکت باران بام راه

قیمت ایزوگام سایبان شرق دلیجان           هر متر با نصب                 ۰ ۸۰۰          تومان

قیمت ایزوگام بام گستر  دلیجان ۱۱۷          هر متر با بصب                  ۹۰۰۰         تومان

قیمت ایزوگام  غرب گستر دلیجان              هر متر با نصب                  ۸۰۰۰          تومان

قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان                 هر متر با نصب                   ۸۵۰۰         تومان

قیمت ایزوگام بام گستر الوند                    هر متر با نصب                   ۸۵۰۰         تومان

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                  هر متر با نصب                   ۸۰۰۰         تومان

قیمت ایزوگام مرجان دلیجان                      هر متر با نصب                   ۸۰۰۰         تومان

قیمت ایزوگام   شرق دلیجان                     هر متر با نصب                   ۸۰۰۰         تومان

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران                هر متر با نصب                   ۹۵۰۰        تومان

قیمت ایزوگام نمونه ایران                           هر متر با نصب                   ۸۰۰۰        تومان

قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان                  هر متر با نصب                  ۸۰۰۰         تومان

در ضمن ایزوگام بر حسب رول مصرفی نصب می گردد

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷            ۷۷۳۹۳۲۸۸              ربیعی