قیمت ایزوگام 09121453097

images.jpg    5

قیمت انواع عایق رطوبتی   ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷

 

ایزوگام بر حسب رول مصرف میباشد

 

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷فویلدار              هرمترمربع با نصب    ۹۰۰۰

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷  ساده              هرمترمربع با نصب    ۸۵۰۰

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان  فویلدار                        هرمترمربع با نصب    ۸۰۰۰

قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان    ۷۱۷                           هرمترمربع با نصب    ۷۵۰۰

قیمت ایزوگام پشم وشیشه ایران فویلدار                       هرمترمربع با نصب     ۱۰۰۰

قیمت ایزوگام شرق مشهد                                              هرمترمربع با نصب     ۸۵۰۰

قیمت ایزوگام سپهر شرق           ۷۱۷                             هرمترمربع با نصب      ۸۰۰۰

قیمت ایزوگام اصل تهران                                                 هرمترمربع با نصب     ۹۰۰۰

قیمت ایزوگام مرجان دلیجان                                            هرمترمربع با نصب     ۸۰۰۰

قیمت ایزوگام حفاظ با تهران                                            هرمترمربع با نصب     ۸۰۰۰

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                                        هرمترمربع با نصب     ۸۵۰۰

قیمت ایزوگام سامان دلیجان                                           هرمترمربع با نصب      ۸۵۰۰

قیمت ایزوگام مهیار گستر دلیجان                                    هرمترمربع با نصب      ۷۵۰۰

قیمت ایزوگام گستربام دلیجان                                         هرمترمربع با نصب      ۸۰۰۰

قیمت ایزوگام نمونه ایران استاندارد                                 هرمترمربع با نصب      ۷۵۰۰

 ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷

 ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰