قیمت ایزوگام 09121453097

قیمت انواع عایق رطوبتی   ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷

 

ایزوگام بر حسب رول مصرف میباشد

 

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷فویلدار              هرمترمربع با نصب    ۹۵۰۰

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷  ساده              هرمترمربع با نصب    ۹۰۰۰

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان  فویلدار                        هرمترمربع با نصب    ۹۰۰۰

قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان    ۷۱۷                           هرمترمربع با نصب    ۸۵۰۰

قیمت ایزوگام پشم وشیشه ایران فویلدار                       هرمترمربع با نصب     ۱۰۰۰

قیمت ایزوگام شرق مشهد                                              هرمترمربع با نصب     ۹۵۰۰

قیمت ایزوگام سپهر شرق           ۷۱۷                             هرمترمربع با نصب      ۹۰۰۰

قیمت ایزوگام اصل تهران                                                 هرمترمربع با نصب     ۹۰۰۰

قیمت ایزوگام مرجان دلیجان                                            هرمترمربع با نصب     ۹۰۰۰

قیمت ایزوگام حفاظ با تهران                                            هرمترمربع با نصب     ۸۰۰۰

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                                        هرمترمربع با نصب     ۹۵۰۰

قیمت ایزوگام سامان دلیجان                                           هرمترمربع با نصب      ۸۵۰۰

قیمت ایزوگام مهیار گستر دلیجان                                    هرمترمربع با نصب      ۷۵۰۰

قیمت ایزوگام گستربام دلیجان                                         هرمترمربع با نصب      ۹۰۰۰

قیمت ایزوگام نمونه ایران استاندارد                                 هرمترمربع با نصب      ۸۵۰۰

 ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷

 ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰