قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام

شرکت باران بام راه

قیمت ایزوگام  بام گستر دلیجان ۱۱۷                هرمتر بااجرا                ۸۵۰۰                تومان

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان                    هرمتربااجرا                  ۸۰۰۰                تومان

قیمت ایزوگام گسربام دلیجان                         هرمتر بااجرا                 ۸۲۰۰                تومان

قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان                     هرمتر بااجرا                  ۷۷۰۰               تومان

قیمت ایزوگام  مرجان دلیجان                          هرمتربااجرا                   ۷۷۰۰               تومان

قیمت ایزوگام الوندآسیا                                 هرمتربااجرا                   ۸۰۰۰               تومان

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                       هرمتربااجرا                   ۸۰۰۰              تومان

 

 

تماس باما:           ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷                  ۷۷۳۹۳۲۸۸                  ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰