قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام

شرکت باران بام راه

قیمت ایزوگام  بام گستر دلیجان ۱۱۷                هرمتر بااجرا                ۹۵۰۰                تومان

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان                    هرمتربااجرا                  ۹۰۰۰                تومان

قیمت ایزوگام گسربام دلیجان                         هرمتر بااجرا                 ۹۲۰۰                تومان

قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان                     هرمتر بااجرا                  ۸۷۰۰               تومان

قیمت ایزوگام  مرجان دلیجان                          هرمتربااجرا                   ۸۷۰۰               تومان

قیمت ایزوگام الوندآسیا                                 هرمتربااجرا                     ۹۵۰۰             تومان

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان                       هرمتربااجرا                   ۹۰۰۰              تومان

 

 

تماس باما:           ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷                  ۷۷۳۹۳۲۸۸                  ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰