قیمت ایزوگام هر متر مربع با اجرا

قیمت ایزوگام باران بام راه

قیمت ایزوگام هر متر مربع با اجر

قیمت ایزوگام سایبان شرق دلیجان     هر مترمربع با اجرا                 ۸۵۰۰          تومان

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان           هر متر مربع با اجرا               ۹۵۰۰        تومان

قیمت ایزوگام بام گستر الوند اسیا       هر متر مربع با اجرا              ۹۳۰۰         تومان

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان            هر متر مربع با اجرا             ۹۵۰۰         تومان

قیمت ایزوگام شرق دلیجان                هر متر مربع با اجرا              ۸۰۰۰         تومان

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان        هر متر مربع با اجرا              ۹۰۰۰          تومان

قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان          هر متر مربع با اجرا              ۷۵۰۰          تومان

قیمت ایزوگام شرق مشهد  ۶۷۳۲       هر متر مربع با اجرا             ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان         هر مترمربع با اجر               ۹۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام طلوع شمس                هر متر مربع با اجرا              ۸۰۰۰           تومان

قیمت ایزوگام مرجان دلیجان              هر متر مربع با اجرا               ۸۵۰۰         تومان

قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان          هر متر مربع با اجرا               ۸۵۰۰         تومان

قیمت ایزوگام بام گستر اصل            هر متر مربع با اجرا                ۹۵۰۰        تومان

ایزوگامهایی که در جلوی آنها (فویلدار یاساده )درج نشده قیمت بر حسب فویلدار می باشد

ایزوگامها دو لایه میباشد

برای بازدید و مشاوره با ما تماس بگیرید

بازدید در کل نقاط رایگان میباشد

ایزوگام بر حسب رول مصرفی می باشد

دارای کارت مهارت از وزارت کار

 

شرکت باران بام راه          ۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷                 ۷۷۳۹۳۲۸۸                   ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰