قیمت ایزوگام با نصب

قیمت ایزوگام

 قیمت  ایزوگام با نصب و اجرا
شرکت باران بام راه

images.jpg 4

نوع محصول                                                                                               قیمت محصول

قیمت ایزوگام غرب گستردلیجان(فویلدار)                                   با اجرا                                ۹۰۰۰تومان

قیمت ایزوگام غرب گستردلیجان(ساده)                                     با اجرا                                ۸۵۰۰تومان

قیمت ایزوگام گستربام دلیجان(فویلدار)                                      با اجرا                               ۹۵۰۰تومان

قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان(ساده)                                        با اجرا                               ۹۰۰۰تومان

قیمت ا یزوگام بام گستردلیجان ثبت۱۱۷(فویلدار)                       با اجرا                                ۹۵۰۰تومان

قیمت ایزوگام بام گستردلیجان ثبت۱۱۷(ساده)                           با اجرا                                ۹۰۰۰تومان

قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان(فویلدار)                                    با اجرا                                ۸۵۰۰تومان

قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان(ساده)                                      با اجرا                                 ۸۲۰۰تومان

قیمت ایزوگام الوندآسیا(فویلدار)                                                  با اجرا                                 ۸۸۰۰تومان

قیمت ایزوگام الوندآسیا(ساده)                                                    با اجرا                                 ۸۵۰۰تومان

قیمت ایزوگام شرق مشهد ثبت۶۷۳۶(فویلدار)                            با اجرا                                  ۸۵۰۰تومان

قیمت ایزوگام شرق مشهد ثبت۶۷۳۶(ساده)                              با اجرا                                  ۸۰۰۰تومان

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران(فویلدار)                                  با اجرا                                   ۹۵۰۰تومان

قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران(ساده)                                    با اجرا                                    ۹۰۰۰تومان

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان(فویلدار)                                    با اجرا                                     ۹۰۰۰تومان

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان(ساده)                                      با اجرا                                     ۸۵۰۰تومان

قیمت ایزوگام شرق دلیجان(فویلدار)                                          با اجرا                                    ۸۰۰۰تومان

قیمت ایزوگام شرق دلیجان(ساده)                                            با اجرا                                    ۷۵۰۰تومان

 

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷              ۷۷۳۹۳۲۸۸                      ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰