قیمت ایزوگام با اجرا و نصب 09121453097

قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام با اجرا و نصب قیمت ایزوگام با نصب

۰-قیمت ایزوگام با اجرا و نصب غرب گستر  هر مترمربع         ۸۵۰۰                 تومان

۱-قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان فویلدار  هر متر مربع          ۹۵۰۰                تومان

۲-قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ساده  هر متر مربع            ۹۰۰۰                 تومان

۳-قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران فویلدار هر متر مربع         ۹۵۰۰                 تومان

 ۴-قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران ساده هر متر مربع          ۹۰۰۰                  تومان

۵-قیمت ایزوگام سپهر بام پوشان دلیجان فویلدار هر متر        ۸۰۰۰                 تومان

۶-قیمت ایزوگام سپهر بام پوشان دلیجان ساده هر متر          ۷۵۰۰                 تومان

۷-قیمت ایزوگام غرب گستر شفق فویلدار هر متر مربع          ۹۰۰۰                 تومان

۸-قیمت ایزوگام غرب گستر شفق ساده هر متر مربع            ۸۵۰۰                 تومان

۹- قیمت ایزوگام نمونه ایران فویلدار هر متر مربع                   ۸۰۰۰                  تومان 

۱۰-قیمت ایزوگام نمونه ایران  ساده  هر متر  مربع                 ۷۵۰۰                  تومان

۱۱-قیمت ایزوگام مرجان دلیجان فویلدار هر متر                      ۹۰۰۰                   تومان

۱۲-قیمت ایزوگام مرجان دلیجان  ساده   متر  مربع                 ۷۵۰۰                  تومان

۱۳-قیمت ایزوگام اصل تهران   فویلدار  هر متر مربع                ۹۵۰۰                   تومان

۱۴-قیمت ایزوگام اصل تهران   ساده  هر متر مربع                  ۹۰۰۰                  تومان

۱۵-قیمت ایزوگام طلوع شمس   فویلدار  هر متر مربع           ۸۵۰۰                   تومان

۱۶-قیمت ایزوگام طلوع شمس   ساده هر متر مربع               ۸۰۰۰                   تومان

۱۷-قیمت ایزوگام آفتاب بام شرق   فویلدار  هر متر مربع        ۸۵۰۰                   تومان

۱۸-قیمت ایزوگام آفتاب بام شرق  ساده هر متر مربع            ۸۳۰۰                   تومان

۱۹- قیمت ایزوگام شفق گستر دلیجا    هر متر  مربع              ۸۰۰۰                   تومان

۲۰-قیمت ایزوگام رها گستر دلیجان      هر متر مربع               ۸۵۰۰                   تومان

۲۱-قیمت ایزوگام  سینا بام دلیجان       هر متر مربع                ۹۰۰۰                   تومان

۲۲-قیمت ایزوگام برفاب دلیجان           هر متر مربع                 ۹۰۰۰                   تومان

۲۳-قیمت ایزوگام نمونه ایران              هر متر مربع                ۸۰۰۰                    تومان

۲۴-قیمت ایزوگام الوند آسیا              هر متر مربع                  ۹۰۰۰                    تومان

۲۵-قیمت ایزوگام شرق دنا                هر متر مربع                 ۸۵۰۰                    تومان

۲۶-قیمت ایزوگام آفتاب شرق           هر متر  مربع                 ۸۰۰۰                    تومان

۲۷-قیمت ایزوگام شرق گستر          هر متر  مربع                  ۸۰۰۰                   تومان

 

قیمت های ذکر شده همه با  نصب می باشد

 

بازدید و گرفتن مشاوره رایگان در تمام نقاط

 

 

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷                 ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰                ۷۷۳۹۳۲۸۸