قیمت ایزوگام با اجرا ارزان 09121453097

۱-قیمت ایزوگام سایبان شرق دلیجان فویلدار  هر متر           ۸۵۰۰              تومان

۱-قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان فویلدار  هر متر مربع         ۹۰۰۰               تومان

۲-قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ساده  هر متر مربع           ۸۵۰۰               تومان

۳-قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران فویلدار هر متر مربع       ۹۵۰۰               تومان

 ۴-قیمت ایزوگام پشم شیشه ایران ساده هر متر مربع        ۸۰۰۰               تومان

۵-قیمت ایزوگام سپهر بام پوشان دلیجان فویلدار هر متر      ۸۰۰۰               تومان

۶-قیمت ایزوگام سپهر بام پوشان دلیجان ساده هر متر        ۷۵۰۰               تومان

۷-قیمت ایزوگام غرب گستر شفق فویلدار هر متر مربع        ۸۰۰۰               تومان

۸-قیمت ایزوگام غرب گستر شفق ساده هر متر مربع          ۷۵۰۰               تومان

۹- قیمت ایزوگام نمونه ایران فویلدار هر متر مربع                ۸۰۰۰                تومان 

۱۰-قیمت ایزوگام نمونه ایران  ساده  هر متر  مربع              ۷۵۰۰                تومان

۱۱-قیمت ایزوگام مرجان دلیجان فویلدار هر متر                  ۸۰۰۰                 تومان

۱۲-قیمت ایزوگام مرجان دلیجان  ساده   متر  مربع              ۷۵۰۰                تومان

۱۳-قیمت ایزوگام اصل تهران   فویلدار  هر متر مربع            ۸۵۰۰                 تومان

۱۴-قیمت ایزوگام اصل تهران   ساده  هر متر مربع               ۸۰۰۰                تومان

۱۵-قیمت ایزوگام طلوع شمس   فویلدار  هر متر مربع        ۸۵۰۰                 تومان

۱۶-قیمت ایزوگام طلوع شمس   ساده هر متر مربع           ۸۰۰۰                 تومان

۱۷-قیمت ایزوگام آفتاب بام شرق   فویلدار  هر متر مربع    ۷۵۰۰                 تومان

۱۸-قیمت ایزوگام آفتاب بام شرق  ساده هر متر مربع        ۷۳۰۰                 تومان

 

 

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷                 ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰                ۷۷۳۹۳۲۸۸