قیمت ایزوگام با اجرا

قیمت ایزوگام با اجرا

شرکت باران بام راه

 ۰-ایزوگام سایبان شرق دلیجان                 هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰              تومان

۱-قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان             هر متر با اجرا                    ۹۰۰۰              تومان

۲-قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان          هر متر  با اجرا                   ۸۰۰۰              تومان

۳-قیمت ایزوگام گستر بام دلیجان             هر متر با اجرا                    ۸۵۰۰             تومان

۴-قیمت ایزوگام بام پوشان دلیجان            هر متر با اجرا                   ۸۰۰۰              تومان

۵-قیمت ایزوگام الوند آسیا                        هر متر با اجرا                    ۸۵۰۰              تومان

۶-قیمت ایزوگام مرجان دلیجان                  هر متر با اجرا                   ۸۰۰۰              تومان

۷-قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان              هر متر با اجرا                  ۸۰۰              تومان

۸-قیمت ایزوگام سینا بام دلیجان               هر متر با اجرا                  ۸۵۰۰               تومان

۹-قیمت ایزوگام مهیار گستر دلیجان          هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰               تومان

۱۰-قیمت ایزوگام اصل دلیجان                   هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰               تومان

۱۱-قیمت ایزوگام شرق دلیجان                  هر متر با اجرا                  ۸۰۰۰              تومان

۱۲-قیمت ایزوگام طلوع شمس                  هر متر با اجرا                  ۸۵۰۰               تومان

۱۳-قیمت ایزوگام اصل تهران                     هر متر با اجرا                   ۸۵۰۰               تومان

۱۴-قیمت ایزوگام برفاب دلیجان                  هر متر با اجرا                 ۸۰۰۰               تومان

 

توجه:

ایزوگام بر حسب رول مصرفی می باشد

بازدید و کارشناسی و توضیحات کار در تمام نقاط رایگان

شرکت باران بام راه  نصب ایزوگام خود را ۵ سال بیمه و ۱۰ سال ضمانت انجام می دهد

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷                ۰۲۱۷۷۳۹۳۲۸۸                ۰۹۱۹۵۰۰۴۰۲۰          ربیعی