ایزوگام دلیجان با بیمه و ضمانت

شرکت باران بام راه

شرکت باران بام راه عایق کاری خود را به مدت هفت سال تضمین نموده و هر گونه عیوب  حاصله از کار خود را در محل فوق

به مدت دو سال رفع نموده و در پنج سال بعدی موظف به رفع عیوب حاصله از کار خوددرقبال دریافت هزینه رفع از کار فرما خواهد بود

پس از اتمام  عایق کاری نبایستی اشیاع نوک تیز از قبیل پایه نردبان -میخ -پایه کولر -پایه دیش ماهواره -انتن  -سنگ -موزاییک -شیشه

و ….در روی عایق قرار گیرد یا به آن ضربه ای وارد کند که منجر به سوراخ شدن آن و در نتیجه رخنه آب به زیر ایزوگام و خرابی آن شود

۰۹۱۲۱۴۵۳۰۹۷

۷۷۳۹۳۲۸۸